Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Od 1 lipca 2021r. obowiązują poprawione zasady udzielania dodatków mieszkaniowych. Zmieniły się także wzory wniosków o udzielenie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia osób o najniższych dochodach, to w systemie przyznawania dodatku mieszkaniowego najważniejsze jest kryterium dochodu, który uprawnia do takiej dotacji. Od 1 lipca próg dochodowy jest liczony od kwoty netto (poprzednio było brutto), czyli po odliczeniu m.in. składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Dodatek mieszkaniowy od 1 lipca 2021 przysługuje gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekracza w gospodarstwie:
• jednoosobowym ‒ 40% - tj. 2 066,99 zł
• wieloosobowym ‒ 30% - tj. 1 550,24 zł

Komu nie przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
• domu pomocy społecznej,
• młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
• schronisku dla nieletnich,
• zakładzie poprawczym,
• zakładzie karnym,
• szkole, w tym w szkole wojskowej
– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się także, gdy jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.


Wniosek o dodatek mieszkaniowy
Nastąpiła zmiana wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Teraz takie formularze będą określane przez radę gminy w drodze uchwały (przestały obowiązywać wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych). Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego musi zawierać:
• imię i nazwisko wnioskodawcy oraz numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL,
• adres zamieszkania wnioskodawcy,
• wskazanie nazwy i adresu zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
• określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
• informację o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę, w przypadku najmu albo podnajmu części lokalu,
• informację o liczbie osób niepełnosprawnych, w tym o liczbie osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz o liczbie innych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
• informacje dotyczące technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego: a) sposób ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie), b) sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody), c) instalacja gazu przewodowego,
• informację o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz o łącznych dochodach członków gospodarstwa domowego,
• informację o łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc,
• potwierdzenie informacji o wydatkach przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,
• właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego (składana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń) ma zawierać następujące informacje:
• dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, miejsce pracy lub nauki i źródła dochodu oraz jego wysokość,
• dane osobowe osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: imię i nazwisko, datę urodzenia, stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą, miejsce pracy lub nauki i źródła dochodów oraz ich wysokość,
• informację o sumie dochodów członków gospodarstwa domowego,
• informację o wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego.
Organ przyznający dodatki mieszkaniowe, żeby zweryfikować otrzymana dane, ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Może też odmówić przyznania dodatku jeżeli stwierdzi rażącą dysproporcję pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowanym mieszkaniem czy domem jednorodzinnym. Dotacji nie będzie również w przypadku, gdy faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
Decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na jaki został on przyznany, doręcza się zarządcy budynku albo innej osobie pobierającej należności za lokal mieszkalny (np. właściciel lokalu mieszkalnego, wynajmujący albo posiadacz samoistny). Zarządca budynku nie będzie już otrzymywał decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego (wraz z uzasadnieniem), mogącej zawierać wiele informacji wrażliwych dotyczących wnioskodawcy i jego rodziny.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 374
Podmiot udostępniający: BIP Janowice Wielkie
Nazwa dokumentu: Dodatki mieszkaniowe
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Admin
Data wytworzenia informacji: 18.08.2021 08:23:49
Data udostępnienia informacji: 18.08.2021 08:24:05
Data ostatniej aktualizacji: 04.01.2022 12:40:21
Rejestr zmian