Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy jest pierwszym i koniecznym krokiem postępowania przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na działkach przeznaczonych pod zabudowę, dla których nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego po dniu 01.01.1995 r.

O wydanie decyzji o warunkach zabudowy może ubiegać się każdy – również osoby nie będące właścicielami terenu, ponieważ otrzymanie tej decyzji nie rodzi praw do terenu objętego decyzją. Każda decyzja doręczana jest do wiadomości właścicielom nieruchomości której decyzja dotyczy, właścicielom nieruchomości bezpośrednio do niej przylegających oraz innym osobom, które wnioskowały o wydanie decyzji o warunkach dla tego samego terenu – o ile osoby te uznane zostały za stronę w sprawie.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, I piętro.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy:

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

3. Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie)

4. Informacja określająca: czy planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości uzdrowiskowej, znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską, znajduje się na terenie górniczym lub terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych, znajduje się na obszarze objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, znajduje się na obszarze przyległym do pasa drogowego. Jeżeli inwestycja znajduje się na obszarze przyległym do pasa drogowego należy określić numer ewid. działki pasa drogowego, kategorię drogi oraz zarządcę drogi,

5. Kserokopia wstępnej umowy na wykonanie uzbrojenia terenu zawarta między inwestorem, a właściwymi gestorami sieci w zakresie dostawy mediów dla projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego: wody, gazu, energii elektrycznej oraz w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych lub wód opadowych, bądź zapewnienie dostawy ww. mediów przez gestorów sieci.

6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy / oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa Wnioskodawcy z opłatą skarbową.

Ad.1.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich, w pokoju nr 6 (parter), a także z BIP Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich.
Wszystkie rubryki wniosku należy wypełnić czytelnie. Jeżeli już wydana decyzja o warunkach zabudowy ma zostać przeniesiona na rzecz innej osoby, wówczas osoba dla której decyzja została wydana musi na piśmie wyrazić na to zgodę a osoba, na rzecz której przenoszona jest decyzja musi pisemnie zawarte w decyzji warunki przyjąć bez zastrzeżeń.
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy można pobrać w Urzędzie Gminy w Janowicach Wielkich, w pokoju nr 6 (parter), a także z BIP Urzedu Gminy w Janowicach Wielkich.

Ad.2.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz jej przeniesienie na rzecz innej osoby objete jest obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 598,00 zł – dla decyzji o warunkach zabudowy i 56,00 zł – w przypadku przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby.

Zwolniona z opłaty skarbowej jest czynność urzędowa polegająca na wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Opłatę skarbową uiszcza się z góry na rachunek Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich: 84 2030 0045 1110 0000 0082 5130 lub bezpośrednio w kasie tutejszego Urzędu.

Ad.3.

Aktualna mapa zasadnicza – tzw. podkład geodezyjny - w skali 1:500 lub 1:1000 służy do przeprowadzenia analizy obszaru objętego wnioskiem. Mapa musi więc precyzyjnie przedstawiać granice działki, na której ma powstać planowana inwestycja oraz granice obszaru, na który będzie ona oddziaływać (jest to teren równy 3-krotnej szerokości działki mierzonego od jej frontu oraz min. 50m na pozostałym obszarze). Jako oddziaływanie inwestycji rozumie się jej wpływ na środowisko oraz nieruchomości sąsiednie, polegające np. na emisji zanieczyszczeń, powodowaniu nadmiernego hałasu itp.

Aktualną mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Podchorążych 15, Jelenia Góra

Ad.4.

Teren inwestycji musi mieć dostęp do drogi publicznej. Ponadto informacja dołączona do wniosku pozwoli na szczegółową analizę planowanego przedsięwzięcia uwzględniającą wszelkie uwarunkowania.

Ad.5.

Jeśli teren objęty wnioskiem ma wszelkie konieczne media (jest uzbrojony), należy we wniosku zaznaczyć, iż są one wystarczające dla realizacji inwestycji. W przypadku braku uzbrojenia terenu należy dołączyć do wniosku wstępne umowy z gestorami mediów dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu objętego wnioskiem.

Ad.6.

Złożenie wniosku oraz odbiór decyzji może nastąpić przez pełnomocnika dysponującego stosownym upoważnieniem oraz swoim dokumentem tożsamości. Pełnomocnictwa można udzielić osobie fizycznej oraz prawnej. W pełnomocnictwie należy podać dane z dowodu osobistego upoważniającego i upoważnianego (imię i nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr dowodu osobistego i przez kogo został wydany), oraz czynność, do jakiej udzielane jest pełnomocnictwo. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł. Można ją wnieść w kasie Urzędu lub na konto: 84 2030 0045 1110 0000 0082 5130. Jeżeli oryginał dokumentu pełnomocnictwa przedstawiony jest jedynie do wglądu, a składana jest kopia pełnomocnictwa, dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową za poświadczenie jej za zgodność z oryginałem w wys. 5,00 zł za każdą stronę. Opłacie skarbowej nie podlegają upoważnienia (oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie upoważnień) dla rodziców, dzieci, małżonków, rodzeństwa, dziadków, pradziadków, wnuków i prawnuków.

Czas oczekiwania na wydanie decyzji o warunkach zabudowy wynosi ok. 3 miesięcy i wynika z obowiązku uzyskania w toku postępowania administracyjnego uzgodnień od odpowiednich organów. Decyzja o warunkach zabudowy podlega uprawomocnieniu po dwóch tygodniach od dnia jej otrzymania. Decyzja staje się prawomocna, o ile żadna ze stron, które zostały poinformowane o jej wydaniu, nie odwołała się od niej. Przy osobistym odbiorze decyzji o warunkach zabudowy należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Jeśli decyzja ma zostać przesłana za pośrednictwem poczty, należy to zaznaczyć w momencie składania wniosku.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 605
Podmiot udostępniający: BIP Janowice Wielkie
Nazwa dokumentu: Decyzje o warunkach zabudowy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Emilia Parzygnat
Data wytworzenia informacji: 21.12.2021 10:32:08
Data udostępnienia informacji: 21.12.2021 10:38:45
Data ostatniej aktualizacji: 21.03.2022 09:25:23
Rejestr zmian